Trng i Hc Kin Trc

Khoa th

B mn Giao Thng

n mn hc

K thut thi cng cng trnh

H Tng K Thut Th

(Thi gian thc hin : 30 tit )

1.Yu cu:

Vn dung kin thc l thuyt hc gii quyt vn k thut thi cng mt cng trnh h tng k thut th . p dng h thng cc tiu chun, quy trnh, quy phm, nh mc xy dng, bin php an ton lao ng gii quyt cc vn c th trong ni dung n c giao; vi mt trong cc ti sau :

- Thi cng cng trnh ng trong th

- Thi cng san nn mt khu vc trong th

- Thi cng tuyn cng thot nc trong th .

- Thi cng tuyn cp nc trong th .

H s lm thi cng l bn v thit k k thut v cc ti liu c y mt bng, trc dc, trc ngang, chi tit cu to kt cu cng trnh, cc yu cu quy trnh thi cng, iu kin kh hu, a cht cng trnh, a cht thu vn; kh nng cung ng vt liu, nhn cng, my thi cng

Mi sinh vin c chn mt ti theo cc ch trn do gio vin hng dn giao khi lng c th .

2.Ni dung:

- Nm c trnh t, yu cu quy trnh k thut thi cng cng trnh.

-Tnh ton khi lng cng tc xy lp, xc nh c li vn chuyn theo quy trnh thi cng.

- La chn my thi cng v thit k cc s hot ng ca my.

- Tnh ton chi ph nguyn vt liu, nhn cng, my thi cng theo nh mc.

3. Trnh t thc hin :

- D kin cc cng tc chun b thi cng : Mt bng thi cng ,bc t hu c ,vt bn ,xy dng ln tri ,lm ng tm ,cung cp in nc

- Tnh ton khi lng cho cc hng mc cng trnh , xc nh c ly vn chuyn t .

- La chn my thi cng cho cng tc thi cng chnh v ph ca cng trnh.Tnh ton cc ch tiu k thut cho cc my,so snh vi nng sut nh mc .

- xut gii php thi cng , bin php thi cng trn cc mt bng thi cng san nn, cng trnh nn ng , tuyn cp thot nc, mi dc ,tng chn,x l nn

- S dng nng sut tnh ton hoc nh mc d ton xy dng c bn, nh mc d ton chuyn ngnh, nh mc ca my,nhn lc...phn tch chi ph vt liu ,nhn cng, my thi cng cho cc cng tc trn theo khi lng tnh ton.

( Ch : Cn lu gi s liu ca n ny sau ny lm n t chc thi cng ).

4. Ni dung bn v v thuyt minh :

a)Bn v : Bn v th hin trn kh giy A0 hoc A1 vi cc ni dung:

- Mt bng ,trc dc, mt ct ngang v cc chi tit thit k thi cng cc hng mc cng trnh

- Mt bng t thi cng ton b cng trnh bao gm : mt bng tng th cng trnh trn th hin : khu vc tp kt vt liu, my thi cng, ban ch huy cng trnh, ng thi cng, c li vn chuyn , s hot ng ca my thi cng chnh ,im cung cp in , nc ...

- Cc chi tit v k thut thi cng ca cc hng mc cng trnh , cc s k thut thao tc cc my thi cng ch o ( my o t, t vn chuyn, my cu, my lu, m nn t, kt cu mt ng ,bt mi ta luy, h thng thot nc ngm, cc bin php gia c thnh h o ...). Cc bng biu tng hp khi lng cng tc thi cng: My mc ,nhn lc ,vt t

b)Thuyt minh : Ton b cc ni dung trn c tnh ton v thuyt minh chi tit cho tng phn khi thc hin n.Cn vit ngn , gn ,y tt c trnh by trn kh giy A4

Thi gian lm n : T ngy thng nm

n ngy thng nm

Ngy 01 thng 3 nm 2006

Cn b lp cng Ch nhim b mn

ThS. Nguyn vn Thnh TS Phm Hu c

 

 

 

 

 

Ban Ch nhim khoa Duyt